Hír, program

HIRDETMÉNY BEÍRATKOZÁSRÓL

2022.04.07. 14:00 [laro] Rovat: Főoldal
HIRDETMÉNY BEÍRATKOZÁSRÓL

Értesítem a kedves Szülőket, hogy a 2022/2023-as nevelési évre az ÓVODÁSKORÚ GYERMEKEK JELENTKEZÉSE a Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsődébe a következő tervezett időpontokban történik:

2022. május 3. és 4. napján (kedden és szerdán)

08.00 és 13.00 óra között, előre egyeztetett időpontban.

 

A gyermek abban az évben, melynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a felmentést engedélyező szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

 

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

 

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

 

Integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek felvételéről az Alapító Okiratunk a következőképp rendelkezik:

  • sajátos nevelési igényű óvodás korú gyerekek nappali rendszerű nevelése - szakértői bizottság véleménye alapján integráltan nevelhető, oktatható beszédfogyatékos és egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermek integrált nevelése.

 


a beíratkozáshoz szükséges nyomtatványok eléréséhez kattintson a "bővebben" gombra!  


 

Óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:

- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány)

- a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcím kártya)

- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (személyi igazolvány, lakcím kártya),

- a gyermek TAJ kártyáját,

- a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat, a gyermek fejlődésével kapcsolatban keletkezett dokumentumokat, szakértői véleményeket,

- az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülményeket igazoló dokumentumokat,

- nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a szülő Magyarország területén tartózkodásra jogosító engedélyének másolatát.

  

HÁROM ÉV ALATTI GYERMEKEK (2022. augusztus 31. napjáig nem töltik be harmadik életévüket) ÓVODAI NEVELÉSBE TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSE 

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

 

Az a szülő/törvényes képviselő, akinek szándékában áll nem óvodaköteles gyermekének/törvényes képviseltjének óvodába történő jelentkeztetése a 2022/2023-as nevelési évre, jelezze szándékát az intézmény felé, az óvodai beiratkozással megegyező módon és időben!

 

BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS 

A mini bölcsődébe történő felvétel kérelemre történik (az óvodai beiratkozás időpontjában), melyet a szülő/törvényes képviselő terjeszthet elő. Az ellátás igénybe vételére irányuló "Bölcsődei felvételi kérelmet" az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani, a jogosultságokat igazoló dokumentumokkal egyidejűleg 2022. május 3-4. napján személyes formát választva naponta 08.00 és 13.00 óra között.

 

A felvételi kérelemhez csatolni kell: 

  • munkáltatói, iskolalátogatási, egyéb igazolást, ami miatt nem tud a szülő/törvényes képviselő gyermeke napközbeni ellátásáról gondoskodni;
  • jövedelemnyilatkozatot.

 

Az intézmény felvételi körzete Csemő község közigazgatási területe.

 

Az óvodai, bölcsődei felvételről vagy a kérelem elutasításáról 2022. június 3. napjáig az intézményvezető dönt, döntéséről értesítést küld a szülő/törvényes képviselő részére.

 

A szükséges dokumentumok letölthetőek ide kattintva, valamint személyesen kérhető az intézmény titkárságáról, polgármesteri hivatalból előre egyeztetett időpontban.

 

ÓVODAI JELENTKEZÉSI LAP - letöltéshez kattintson ide

 

BÖLCSŐDEI FELVÉTELI KÉRELEM - letöltéshez kattintson ide

 

SZÁNDÉKNYILATKOZAT ÓVODAI JELENTKEZÉSRE - letöltéshez kattintson ide

 

JÖVEDELEMNYILATKOZAT - letöltéshez kattintson ide

 

A beiratkozás menetének és a várakozási idő csökkentése érdekében kérjük,

kitöltve hozzák magukkal a szükséges nyomtatványokat!

 

Kérdés esetén keressék

Erdélyi Krisztina intézményvezetőt, a 06/30 524 9424-es telefonszámon!

 

 

Dr. Lakos Roland

polgármester

 

 

 
Értékelés: 3.5/2