Hír, program

Pályázati felhívás - Óvoda Igazgató

2024.07.08. 08:47 Rovat: Főoldal

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Csemő Község Önkormányzata pályázatot hirdet

Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde

ÓVODA IGAZGATÓ

munkakör betöltésére

 

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám:  73087

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (továbbiakban: Nkt.), a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben, a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvényben (továbbiakban: Púétv.), valamint a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendeletben (továbbiakban: vhr.) foglaltakra. Az igazgató feladata, felelőssége a Púétv. 17. §-a és 75. §-a szerint: az intézmény irányítása, szakszerű és törvényes működésének megszervezése, a pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű és takarékos gazdálkodás, az óvodáskorú gyermekek oktatásának nevelésének megszervezése. Az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása.

 

Illetmény és juttatások: Az illetményekre és a juttatásokra a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény, a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII.30.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók. Igény esetén Csemő Község Önkormányzata szolgálati lakást biztosít.

 

Betöltendő állás szakmacsoportja: köznevelés

FEOR besorolás: 1328 Oktatási-nevelési tevékenységet folytató egység vezetője

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Emberi erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya: Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott idő - 5 évre szóló vezetői megbízás, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: 2713 Csemő, Petőfi Sándor utca 2.

 

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Dr. Kovács Tímea jegyző nyújt a 06-30/520-4098-as telefonszámon.

 

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, illetve bevándorolt vagy letelepedett

Elvárt végzettség/képesítés:

 • Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Óvodapedagógusok képzése, Óvodapedagógusi felsőfokú iskolai végzettség és pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • óvodapedagógusi felsőfokú iskolai végzettség és pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • legalább négy év pedagógus munkakörben, vagy heti tíz tanóra, vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
 • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló kinevezés vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló kinevezés,
 • nem áll fenn a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 27. § (1) - (5) bekezdésében meghatározott büntetőjogi kizáró ok,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • intézményvvezetői/igazgatói munkakörben legalább 3 év vezetői tapasztalat,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

 

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Következetesség, kiszámíthatóság
 • Döntési képesség, felelősségvállalás
 • Kommunikációs készség
 • Konfliktus-kezelés, érdekérvényesítés
 • Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
 • vezetői program
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy
 • nem áll fenn a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 27. § (1) - (5) bekezdésében meghatározott büntetőjogi kizáró ok,
 • nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
 • az álláshely elnyerése esetén eleget tesz a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének,
 • hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez,
 • hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel történő közléshez),
 • a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülés keretében tárgyalja.

A pályázat benyújtásának határideje:  2024.08.09. 12:00

 

Pályázat benyújtásának módja:

 Postai úton egy példányban, zárt borítékban tértivevényes küldeményben Csemő Község Önkormányzata (2713 Csemő, Petőfi Sándor utca 1.) részére címezve lehet benyújtani a pályázatot. A pályázatok beérkezésének határideje 2024. augusztus 09-e.

Személyes benyújtás esetén zárt borítékban Csemő Község Önkormányzata (2713 Csemő, Petőfi Sándor utca 1.) Dr. Kovács Tímea jegyzőnél 2024. augusztus 09. (péntek) 12.00 óráig lehet benyújtani a pályázatokat. Mind a két esetben a borítékon szerepelnie kell a "Csemő Község Önkormányzatának Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde igazgatói pályázat" szövegnek.

 

A pályázat elbírálásának módja:  A benyújtott pályázatok esetében hiánypótlásra nincs lehetőség. A Képviselő-testület dönt az intézményvezető kinevezéséről. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati felhívást visszavonja, valamint a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázók a pályázatok eredményéről a döntést követően írásban kapnak értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje:  2024.08.27. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  

www.csemo.hu

www.nefelejcsovi.csemo.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.10.01.

Közszolgálati állásportálon publikálás időpontja: 2024. 07. 05.

Értékelés: 0/0